ارزیابی سناریوی خرابی پیشرونده در قاب بتن مسلح با انواع شکل پذیری با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی
کد مقاله : 4497-IRAST
نویسندگان:
مهدی قاسمی پور *
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
چکیده مقاله:
گسیختگی را به صورت گسترش خرابی اولیه از عضوی به عضو دیگر که سرانجام به گسیختگی تمام سازه یا قسمت بزرگی از آن می انجامد تعریف می کنند.خطرات احتمالی که می تواند موجب گسیختگی پیشرونده شوند، همانند : برخورد هواپیما یا وسایل نقلیه ،خطای طراحی یا ساخت ،آتش سوزی ،انفجار گازها یا بمب ها، اضافه بار تصادفی که اکثر آنها ویژگی کنش طی مدت زمان نسبتاً کوتاه را دارند. در مطالعاتی که صورت گرفته، ساختمان ها نسبت به برداشتن دو ستون آسیب پذیرتر هستند. این مسئله به این علت است که منطقه بارگذاری بیشتری بعد از برداشتن ستون تحت تأثیر قرار می گیرد فلسفه فعلی اکثر آیین نامه های موجود ساختمان طراحی سازه ها برای بارهای قابل قبولی است که ممکن است در طول عمر سازه بر آن وارد شود. بدین منظور در این مقاله ابتدا بر اساس مشخصات هندسی قاب مورد نظر ، مقاطع بتنی قاب تعیین گشته وسپس قاب در نرم افزار (Etabs)مدل گشته و براساس چندین سناریو ، رفتار سازه پس از حذف ناگهانی ستونهایش مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج مربوط به تحلیل استاتیکی غیرخطی این مرحله با ظرفیت اندرکنشی نیروی محوری و خمشی اعضا مقایسه گردیده و در صورت گذر از ظرفیت، استراتژی تقویت و بهسازی قاب ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها:
تخریب پیشرونده ، تحلیل استاتیکی غیر خطی ،مفصل پلاستیک ، قاب خمشی بتنی .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است