اتلاف انرژی لرزه ای با استفاده از اتصالات پیشرفته نما
کد مقاله : 4494-IRAST
نویسندگان:
اعظم جعفری *
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
در این مقاله پژوهشهای موجود در زمینه طراحی لرزه ای اتصالات پوششهای ساختمانی برای درک بهتر عملکرد اتصالات پوشش ساختمان در برابر زلزله با کمک مفاهیم مهندسی زلزله بررسی می شود. در ابتدا به تأثیر نما بر عملکرد لرزه ای ساختمان به عنوان یک مؤلفه غیر سازه ای که بر نحوه رفتار کلیت ساختمان در هنگام زلزله اثرگذار است پرداخته می شود. در گذشته پژوهشها بر این امر استوار بود که اندرکنش سازه و نما به حداقل رسانده شود و نما بطور کامل از سازه جدا شده و هیچ سختی مضاعفی برای سازه فراهم نکند اما پژوهشهای اخیر روش متفاوتی را دنبال می کند. بجای کاهش یا از بین بردن اندرکنش سازه-پوشش، از مزایای آن در جهت اتلاف انرژی که منجر به کاهش پاسخ سازه اصلی می شود استفاده می شود. این مفهوم جدید، مشارکت نما در اتلاف انرژی با توسعه اتصالات پیشرفته است. اتصال پیشرفته، شکل پذیری و میرایی و در نتیجه اتلاف بالای انرژی را بدون شکست طی زلزله های متوسط یا قوی به نمایش گذاشته است. به علت میرایی افزایش یافته، پاسخ کلی سازه بین حدود قابل قبول نگهداشته شده و از تخریب دیگر المان های غیرسازه ای اجتناب می شود و منجر به یک سطح قابل قبول و اقتصادی به لحاظ ایمنی و عملکرد خواهد شد. همچنین بررسی پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه، نشان داد استفاده از اتصالات پیشرفته، کاهش چشمگیری در کاهش میزان پاسخ جابجایی در سازه داشته است.
کلیدواژه ها:
عناصر غیر سازه ای، نمای ساختمان، اتصالات پیشرفته، اتلاف انرژی، شکل پذیری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است