ارزیابی عدد عملکرد ستون بتنی پل ها تحت اثر بارهای غیر عادی
کد مقاله : 4492-IRAST
نویسندگان:
GholamReza Havaei *1، پژمان نمیرانیان2
1رییس انجمن
2موسسه آموزش عالی علوم و فنون آریان
چکیده مقاله:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد ستون های بتن آرمه مقاوم سازی شده توسط ژاکت فولادی یا الیاف کربنبا استفاده از تحلیل اجزاء محدود تحت اثر بارهای غیرعادی است. فرضیات مدلسازی اجزاء محدود ستون بتنی تحت اثر بارهای غیرعادی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انجام شده توسط سایر محققین، مورد صحت سنجی قرار گرفته و همگرایی خوبی میان این نتایج مشاهده می شود. طیف وسیعی از پارامترهای تاثیرگذار بر نتایج، شامل نسبت میلگردهای طولی، نسبت حجمی میلگردهای عرضی در محل مفاصل پلاستیک دو انتهای ستون، پارامترهای شدت حادثه غیرعادی، و نوع ژاکت متداول مقاوم سازی (فولادی یا الیاف کربن)، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر نسبت میلگرد طولی در کاهش نیازهای وارده از طرف بارهای غیرعادی، بیشتر از تاثیر میلگردهای عرضی است. بعلاوه استفاده از ژاکت های مورد استفاده جهت مقاوم سازی لرزه ای، مخصوصاً ژاکت تشکیل شده از الیاف کربن، یک روش موثر جهت کاهش نیازهای وارد بر ستون بتن آرمه تحت اثر بار غیرعادی بوده، و این کارایی با افزایش شدت حادثه بیشتر می شود.
کلیدواژه ها:
ژاکت فولادی، ژاکت الیاف کربنی، بارهای غیرعادی، تحلیل اجزاء محدود
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است