ارزیابی تاثیر بهینه سازی با شاخص قابلیت اعتماد در بهبود عملکرد سازه های بتنی
کد مقاله : 4487-IRAST (R1)
نویسندگان:
امین حجتی راد *1، حسین نادرپور2
1دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran
چکیده مقاله:
در زمانهای دور که هنوز حجم فعالیت‌ها زیاد نشده بود و محدودیت بسیاری از منابع بی‌معنی بود، بشر دنبال یافتن راه‌های بهینه برای انجام فعالیت‌های خود بوده است. امروزه با گسترش فعالیت‌ها از یک‌سو و محدودیت منابع و زمان برای انجام فعالیت‌ها و همچنین هزینه‌بر بودن آن‌ها از سوی دیگر انجام بهینه فعالیت‌ها اهمیت بیشتری پیداکرده است. انجام بهینه فعالیت‌ها با درنظرگرفتن محدودیت‌ها و عواملی که باید در انجام آن فعالیت مدنظر قرار گیرد را بهینه‌سازی می‌نامند. با در نظر گرفتن کلیه ملاک‌های آیین‌نامه‌ای به‌عنوان محدودیت‌های فنی و محدودیت‌های بودجه‌ای، مصالح و زمان، بهینه‌سازی در طراحی و اجرای سازه‌ها برای یافتن هندسه مناسب سازه‌ها (توپولوژی) یا اجزای آن‌ها، شکل مناسب برای سازه‌ها و یا ابعاد مناسب به‌عنوان هدف انجام می‌شود. در اکثر تحقیقات انجام‌شده بهینه یابی سازه‌ها به‌صورت قطعی و بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های موجود، در عوامل دخیل است. در سال‌های اخیر مسئله قابلیت اعتماد سیستم‌های سازه‌ای در امر بهینه‌سازی موردتوجه طراحان قرارگرفته است. این تحقیق قصد دارد با در نظر گرفتن قید قابلیت اعتماد و پارامترهای مربوطه، نحوه ی بهینه کردن سازه بتنی را تشریح کند و به بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه بپردازد.
کلیدواژه ها:
بهینه سازی، قابلیت اعتماد، سیستم سازه ای، سازه بتنی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است