بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش اجزا محدود
کد مقاله : 4482-IRAST
نویسندگان:
اسماعیل هاشمی مهر *1، بهرام نادی2
1دانشجوی دکتری
2استادیار مهندسی ژئوتکنیک
چکیده مقاله:
توجه به اثر خاک در عملکرد سازه حین زلزله، موضوعی است که در دهه های اخیر مورد توجه تحقیقات بسیاری قرار گرفته است. خاک عاملی است که می تواند به طرز چشم گیری بر عملکرد سازه تأثیرگذار باشد. مطالعات انجام شده در مورد اثر خاک در عملکرد سازه ها بیشتر در حوزه اثر ساختگاه انجام گرفته و به پدیده اندرکنش خاک ـ سازه کمتر توجه شده است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Abaqus و تحلیل تاریخچه زمانی پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد در حالتی که اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته شود، مقادیر تغییرمکان طبقات کاهش خواهد یافت. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین جابه جایی در سطح بالایی خاک اتفاق افتاد و خاک نیز نشستی در حدود 34 سانتی متر خواهد داشت.
کلیدواژه ها:
اندرکنش خاک- سازه،عملکرد لرزه ای، قاب های خمشی فولادی، روش اجزا محدود.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است