بررسی پاسخ غیرخطی سازه مجهز به جداساز پایه و میراگر جرمی تنظیم شده
کد مقاله : 4481-IRAST
نویسندگان:
آرمین یزدانی بیوکی *1، سهیل منجمی نژاد2، جعفر عسگری مارنانی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
روش‌های مختلفی برای کنترل سازه‌ها وجود دارد. جداساز پایه یکی از مؤثرترین سیستم‌های کنترل سازه جهت مقاوم‌سازی ساختمان‌های کوتاه مرتبه در برابر زلزله می‌باشد. هنگامی ‌که تعداد طبقات سازه افزایش می‌یابد عملکرد جداساز پایه در کاهش پاسخ سازه در طبقات بالایی، تقلیل می‌یابد. در این مطالعه، سازه فولادی 20 طبقه مجهز به جداساز پایه، مدل‌سازی شده است و جهت بهبود عملکرد سازه جداسازی شده، از میراگر جرمی تنظیم‌شده استفاده شده ‌است. سازه به‌صورت سه ‌بعدی در نرم ‌افزار SAP2000 مدل‌سازی شده است و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت 7 شتاب‌ نگاشت حوزه دور در سازه انجام شده‌است. تأثیر نصب میراگر جرمی به سازه مجهز به جداساز لاستیکی با هسته سربی بررسی شده ‌است. پاسخ‌های سازه شامل میانگین پاسخ‌های دریفت نسبی طبقات، تغییر مکان بام و شتاب مطلق سازه مجهز به جداساز لرزه‌ای و میراگر جرمی تنظیم شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که با ترکیب میراگر جرمی و جداساز پایه شده، پاسخ سازه به‌خصوص در طبقات بالایی آن بهبود می‌یابد.
کلیدواژه ها:
میراگر جرمی تنظیم‌شده ، جداساز پایه، سازه فولادی، تحلیل تاریخچه زمانی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است