بررسی پارامتری رفتار سازه‌ای طاق‌های کلنبوی تاریخی آجری ایرانی تحت اثر نشست پایه ها با در نظرگیری اثر وزن
کد مقاله : 4474-IRAST
نویسندگان:
مهرداد حجازی1، الهام خداپرست *2
1استاد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2کارشناس ارشد مهندسی سازه،
چکیده مقاله:
طاق‌های کلنبوی آجری، بخشی از سازه‌های سنتی ایران را تشکیل می‌دهند که در دوره‌های مختلف تاریخی اجرا شده‌اند. در اجرای طاق کلنبو از قوس‌های مختلف می‌توان استفاده کرد. در این تحقیق، رفتار سازه ای طاق‌های کلنبوی آجری با قوس های نیم دایره، شاخ بزی و پنج اوهفت که قوس‌های شاخ بزی و پنج اوهفت هر کدام دارای سه نوع کند، معمولی و تند می‌باشند، تحت اثر نشست پایه ها مورد بررسی قرار گرفته است. طاق ها در سه دهانه 2/5 متر، 4/5 متر و 6/5 متر ، سه ارتفاع پایه 3/5 ، 5 و 6/5 متر و سه عرض پایه 1/5، 2/5 و 3/5 متر تحلیل شده اند. آنالیز مدل ها با فرض غیر خطی بودن رفتار مصالح انجام شده است. برای تحلیل نمونه‌ها از نرم افزار اجزاء محدود ANSYS و برای مصالح آجری از معیار شکست ویلام-وارنک استفاده شده است. در حالت نشست پایه‌ها، نشست دو پایه کنارهم کمترین و نشست دو پایه قطری بیشترین تأثیر را در خرابی و شکست طاق ها داشته است. مقادیر حداقل و حداکثر نشست در تمامی وضعیت ها به ترتیب برابر 0.75 میلیمتر و 21/7 میلیمتر بوده است. ترک‌های ایجاد شده در حالت‌های مختلف نشست پایه در نواحی اتصال طاق به پایه‌ها و در قسمت پایه-های نشست کرده و بر روی سطح فوقانی طاق به وجود آمده است.
کلیدواژه ها:
طاق کلنبو، تاریخی، آجری، ایرانی، نشست پایه‌ها
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است