تاثیر استفاده از پودر استخوان گاو بر مشخصات مکانیکی و دوام ملات سیمان
کد مقاله : 4469-IRAST (R1)
نویسندگان:
مهدی رضایی *1، معین رضایی کرین2، نادیا رضایی3
1Faculty Member
2گروه عمران, دانشکده فنی, دانشگاه مراغه, مراغه,ایران
3دانشجو
چکیده مقاله:
این مقاله به بررسی تاثیر استفاده از پودر استخوان گاو به عنوان جزیی از سیمان بر ویژگی‌های مکانیکی و دوام ملات سیمان می‌‌پردازد. سنجش مقاومت فشاری در سنین 11 و 28‌روزه، جذب آب و مقاومت الکتریکی و نیز مدول الاستسیته در این سنین در درصدهای مختلفی از جایگزینی پودر استخوان حاکی از آن است که افزودن این ماده تا نسبت 5 درصد باعث بهبود خواص مذکور می‌شود. با توجه به مطالعات و آزمایش‌ها، به نظر می رسد که افزودن پودر استخوانی با وزن 10 درصد از مواد سیمان، مقاومت فشاری ملات سیمان را تغییر نمی دهد و حتی با جایگزین کردن پودر بیشتر می توان استحکام فشاری بیش از 25 مگاپاسکال را به دست آورد. تمام نمونه ملات های سیمان ساخته شده از نسبت‌های یکسان ماسه به سیمان و آب به سیمان برخوردار بوده و تنها متغیر نمونه‌ها مقادیر مختلف جایگزینی پودر استخوان بجای سیمان است. میزان افت وزن در هنگام قرارگیری در محلول مولار اسید سولفوریک دیگر پارامتر مطالعه شده در این پژوهش است.
کلیدواژه ها:
پودر استخوان، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، مقاومت الکتریکی، جذب آب
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است