بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای غیر باربر در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف
کد مقاله : 4467-IRAST
نویسندگان:
محمد کاوه *1، احمد علی تقوی2
1کارشناس ارشد مهندسی عمران
2مدرس آموزشکده فنی آباده
چکیده مقاله:
در طول چند دهه اخیر مطالعات فراوانی به منظور توسعه سیستم های باربر جانبی صورت گرفته است. بر اساس تجربیات حاصل از زلزله های گذشته بسیاری از سیستم های سازه ای عملکرد مناسبی از خود نشان داده اند. با وجود پیشرفت های بدست آمده در بخش المان های سازه ای، مطالعات بسیار اندکی در زمینه رفتار لرزه ای المان های غیرسازه ای انجام شده است. در این تحقیق رفتار لرزه ای دیوارهای بنایی غیرباربر به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سه میانقاب با جزئیات متفاوت درنظر گرفته شده و تحت بار جانبی یکسانی قرار گرفته اند. جزئیات بررسی شده شامل1- اتصال دیوار به ستون توسط شاخک فولادی، 2-استفاده از وال پست، 3-استفاده از میلگرد بستر با اتصالات U شکل می باشند.نتایج بدست آمده نشان می دهند که استفاده از شاخک های فولادی و نیز وال پست کمکی به بهبود رفتار دیوار نکرده و در هر دو حالت دیوار گسیخته خواهد شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که استفاده از میلگردهای بستر به همراه اتصالات U شکل می توانند عملکرد دیوار را به طور چشمگیری بهبود دهند. در تحلیل های صورت گرفته در این مطالعه هیچ فروریزش و یا گسیختگی در دیوارهای مجهز به میلگرد بستر و اتصالات مشاهده نشده است.
کلیدواژه ها:
رفتار لرزه ای، غیر باربر، والپست، میانقاب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است