تحلیل خطر لرزه ای ساختگاه ساختمان مخابرات شهر بازرگان
کد مقاله : 4465-IRAST
نویسندگان:
حمیدرضا احمدی *1، نویده مهدوی2
1عضو هیأت علمی- گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه مراغه
2عضو هیأت علمی- گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند- مرند
چکیده مقاله:
در این پژوهش مهمترین ویژگی های لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت و همچنین خطر زمین لرزه بر روی سایت ساختمان مخابرات شهر بازرگان مورد بررسی قرار گرفته و طیف ویژه ساختگاه به کمک تحلیل خطر برای آن ارائه گردیده است. تحلیل خطر زلزله این امکان را فراهم می سازد که عدم قطعیت در اندازه، موقعیت، نرخ رخداد و اثرات زلزله ها به صورت جامع در ارزیابی خطرات لرزه ای مدنظر قرار گیرند. علاوه بر آن تحلیل خطر طیفی این امکان را می دهد که نتایج تحلیل خطر را برای پریودهای مختلف، در دوره بازگشت مطلوب تولید نماییم. در این مقاله ابتدا گسلهای بنیادی ساختگاه مورد نظر تا شعاع 200کیلومتری اطراف آن مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس داده های لرزه ای بررسی شده و پارامترهای لرزه خیزی به کمک روش کیکو محاسبه می گردد. در ادامه با اعمال روابط کاهندگی طیفی مناسب با استفاده از نرم افزار SEISRISK III طیف طراحی ویژه ساختگاه با احتمال خطر فراگذشت 2% و 10% ارائه می شود.
کلیدواژه ها:
تحلیل خطر لرزه ای، طیف ویژه ساختگاه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است