ارزیابی لرزه ای کیفی ساختمان های موجود در شهرستان تنکابن
کد مقاله : 4464-IRAST
نویسندگان:
ابوذر کاسه گر محمدی *1، صالح امین یاوری2
1دانشجو
2هیئت علمی دانشگاه آزاد چالوس
چکیده مقاله:
نظر به وقوع زمین لرزه های متعدد در ایران در چند دهه ی اخیر که سبب بروز خسارات اقتصادی و جانی فراوانی شده است ، ارزیابی لرزه ای ساختمان ها برای شناخت وضعیت موجود و کاهش خسارات و برآورد تقریبی از هزینه مقاوم سازی وپایه اطلاعاتی مناسب برای مدیریت بحران ناشی از زلزله حائز اهمیت است.با توجه به تغییرات آیین نامه ای پیش آمده در چند سال اخیر و کاستی های موجود در طراحی، نظارت و اجرای ساختمانها در چند سال پیش، در این پژوهش 50 ساختمان با عمر حدود 10 سال به بالا در شهرستان تنکابن انتخاب و تحلیل خطی استاتیکی معادل در نرم افزار ایتبس مطابق ویرایش چهارم استاندارد 2800 زلزله بر روی آنها انجام پذیرفت. دو معیار ارزیابی تغییر مکان نسبی طبقات و مقاومت اجزای سازه ای جهت تخمین وپیش بینی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود مورد بررسی و کنترل قرار گرفت. برهمین اساس چهار گروه با میزان خطر آسیب پذیری کم ، متوسط ، زیاد و با احتمال تخریب در نظر گرفته شد و ساختمانها با توجه به معیار های ارزیابی و خطر آسیب پذیری تقسیم بندی شدند.نتایج نشان می دهد که 18 درصد کل ساختمان های مورد مطالعه در تنکابن در محدوده ی با خطر آسیب پذیری کم و 20 در صد متوسط و 16 درصد زیاد و 46 درصد در محدوده ی با احتمال تخریب قرار دارند.
کلیدواژه ها:
ارزیابی لرزه ای کیفی، آسیب پذیری، ساختمانهای بتنی، تنکابن، تحلیل خطی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است