بهینه‌سازی قاب خمشی فولادی با استفاده از الگوریتم‌های تصادفی
کد مقاله : 4458-IRAST (R2)
نویسندگان:
حجت اسدیان *1، جمشید صبوری2
1دانشجو
2استادیار
چکیده مقاله:
استفاده بهینه از مصالح در ساخت سازه‌ها به عنوان هدف اصلی هر سازه به شمار می‌رود از آنجا که ساخت سازه‌های ساختمانی برای سازندگان آنها دارای هزینه‌های بالایی است از این رو فکر طراحان و متخصصین این امر به سمت گزینه‌هایی جلب می شود که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر و مناسب بوده و در ضمن اهداف از پیش تعیین شده سازه را نیز تامین کند. از طرفی در میان سازه‌های مورد استفاده بشر ساختمان‌ها به عنوان متعارف‌ترین و با اهمیت‌ترین سازه‌ها به علت استفاده عام‌تر، از منظر بهینه‌سازی در اولویت قرار دارند. بدین منظور در این مقاله، بهینه‌سازی قاب‌های خمشی فولادی سه، شش و نه طبقه به منظور کاهش وزن سازه که معیاری از هزینه ساخت آن است، با رعایت اصول آیین‌نامه‌ای و قیود مقاومتی سازه در برابر نیروی زلزله، بررسی شده است. از آنجا که الگوریتم‌های کلاسیک، بصورت موثر قادر به یافتن جواب بهینه موجود در فضای جستجو با تعداد متغیر زیاد نمی‌باشند در این پژوهش از تعدادی از الگوریتم‌های فراکاوشی جهت بهینه‌سازی استفاده شد، که این الگوریتم‌ها عبارتند از NVE مونت کارلو، الگوریتم ژنتیک (GA)، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA). به منظور مقایسه دقت و صحت الگوریتم‌های ارائه شده، نتایج حاصل از آنها از لحاظ زمان اجرا، جواب بهینه به دست آمده و تعداد تکرار مقایسه شدند
کلیدواژه ها:
بهینه‌سازی سازه‌ای، قاب خمشی فولادی، الگوریتم‌های فراکاوشی، الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA).
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است