ارزیابی اثر نیروی آئرودینامیکی توربین بادی شناور دریایی بر روی رفتار سازه ای سکوی (بارج) نگهدارنده آن
کد مقاله : 4454-IRAST
نویسندگان:
مهدی شفقت *1، رضا دزواره رسنانی2
1دانشجوی ارشد
2استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
انرژی باد و امواج از منابع بلقوه برای تولید انرژی تجدیدپذیر هستند. از توربین بادی برای تبدیل انرژی باد و امواج به انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. با توجه به جدید بودن توربین بادی شناور، پارامتر های موثر در طراحی، ساخت و پایداری در مطالعات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به تحلیل پایداری یک توربین بادی شناور بارج براساس میزان جا‌بجایی های توربین بادی شناور پرداخته شده و برای این منظور از مدل سازی در نرم افزار FAST استفاده شده است. از پارامتر های مهم در پایداری توربین های بادی شناور ، سرعت باد می‌باشد. در این تحقیق رابطه تغییرات سرعت با میزان جابجایی هر 6 درجه آزادی شناور و میزان برش پایه و لنگر واژگونی مورد بررسی قرار گرفته است. میزان حساسیت هر یک از حرکات شناور به تغییر سرعت باد با توجه به نمودار تاریخچه زمانی، میزان جابجایی، برش پایه و لنگر واژگونی در هر درجه آزادی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین نمودار طیف چگالی توان برحسب فرکانس برای میزان جابجایی، برش پایه و لنگر واژگونی در سرعت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
توربین بادی شناور Barge، سرعت باد، FAST، جابجایی، برش پایه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است