بررسی اثر نیروهای هیدرودینامیکی در پایداری توربین های بادی شناور پایه کششی
کد مقاله : 4453-IRAST
نویسندگان:
پریسا محمدی کله سر *
دانشگاه نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
توربین های بادی شناور یکی از ابزار های جدید مهار انرژی باد هستند. به دلیل جدید بودن این ابزار بررسی پارامترهای موثر در طراحی،ساخت و پایداری این ساز ها عمده مطالعات حال حاضر را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه به بررسی پایداری یک توربین بادی شناور نوع سکوی پایه کششی براساس میزان جابجایی توربین بادی شناور پرداخته شده و بدین منظور از مدل سازی در نرم افزار FAST بهره گرفته شده است. یکی از پارامتر های مهم در پایداری توربین های بادی شناور نیروی موج می باشد که به ارتفاع موج بستگی دارد، به همین دلیل در این مطالعه با تغییر ارتفاع موج، سعی بر یافتن رابطه بستگی ارتفاع موج و میزان جابجایی هر 6 درجه آزادی شناور می‌باشد. همچنین میزان حساسیت هر یک از حرکت های شناور به تغییر ارتفاع موج با توجه به نمودار تاریخچه زمانی 11 میزان جابجایی هر درجه آزادی بررسی می شود. در حالت کلی می توان گفت که اثر نیروهای های هیدرودینامیکی در حرکت سرج بیشتر از بقیه حرکت‌های شناور می باشد.
کلیدواژه ها:
توربین بادی شناور پایه کششی ، FAST، اندرکنش آب وسازه، اندرکنش باد و سازه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است