بررسی عملکرد روش‌های تجزیه حوزه فرکانس و انتقال‌پذیری چگالی طیف توان در حضور نویز سفید
کد مقاله : 4452-IRAST
نویسندگان:
مجید دامادی پور، رضا تاری نژاد *، محمد حسین امین فر
دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
تحلیل مودال عملیاتی به عنوان یکی از شاخه‌های کاربردی و اجرایی شناسایی سیستم، نقش بسیار مهمی در استخراج و تعیین مشخصات دینامیکی سازه‌ها مبتنی بر نتایج آزمایشات ارتعاش محیطی ایفا می‌کند. یکی از روش‌های شناخته شده تحلیل مودال عملیاتی، روش تجزیه حوزه فرکانس (FDD) می‌باشد که مبتنی بر خروجی تنها و با تأکید بر ورودی نویز سفید، به شناسایی پارامترهای مودال سیستم‌های سازه‌ای می‌پردازد. در سال‌های اخیر، رویکرد جدیدی تحت عنوان تحلیل مودال عملیاتی مبتنی بر انتقال‌پذیری (TOMA) نیز معرفی و ارائه شده است که در آن هیچ محدودیتی برای تحریکات ورودی سیستم در نظر گرفته نمی‌شود. از مهم‌ترین روش‌های این رویکرد مؤثر، می‌توان به روش تجزیه مقدار تکین ماتریس‌ انتقال‌پذیری چگالی طیف توان (PSDTM-SVD) اشاره نمود. در مقاله حاضر، به منظور بررسی و مقایسه عملکرد روش‌های FDD و PSDTM-SVD در حضور نویز سفید، از پاسخ‌های لرزه‌ای یک سیستم 5 درجه آزادی تحت تحریک زلزله لوما پرییتا با نسبت‌های مختلف سیگنال به نویز استفاده شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که روش انتقال‌پذیری PSDTM-SVD نسبت به روش FDD از عملکرد بهتری در شناسایی مودهای ارتعاشی سیستم برخوردار است، به طوریکه با افزایش میزان نویز در پاسخ‌های سیستم، پیک‌های مودی شاخص‌تری در طیف‌های مربوطه حاصل می‌شود. این در حالیست که در روش FDD با افزایش سطح نویز در سیگنال، تغییر محسوسی در طیف‌های اولین مقدار تکین ایجاد نشده است.
کلیدواژه ها:
تحلیل مودال عملیاتی، تجزیه حوزه فرکانس، نویز سفید، ماتریس انتقال‌پذیری چگالی طیف توان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است