بررسی پارامتری رفتار سازه‌ای طاق‌های کلنبوی آجری ایرانی تحت اثر بار زلزله و تأثیر استفاده از کش های چوبی
کد مقاله : 4446-IRAST
نویسندگان:
مهرداد حجازی1، الهام خداپرست *2
1استاد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2کارشناس ارشد مهندسی سازه،
چکیده مقاله:
طاقهای کلنبوی آجری، بخشی از سازه‌های سنتی ایران را تشکیل می‌دهند که در دوره‌های مختلف تاریخی اجرا شده‌اند. در اجرای طاق کلنبو از قوس‌های مختلف می‌توان استفاده کرد. در این مقاله، رفتار سازه ای طاق های کلنبوی آجری با قوس های نیم دایره، شاخ بزی و پنج اوهفت که قوس‌های شاخ بزی و پنج اوهفت هر کدام دارای سه نوع کند، معمولی و تند می‌باشند، تحت اثر زلزله (1- در جهت اصلی، 2- در جهت مورب)، مورد بررسی قرارگرفته است. آنالیز مدل ها با فرض غیرخطی بودن رفتار مصالح انجام شده است. برای تحلیل نمونه ها از نرم افزار اجزاء محدود ANSYS و برای مصالح آجری از معیار شکست ویلام-وارنک استفاده شده‌است. تمامی طاق ها در زلزله های اعمال شده بدون شکست باقی مانده اند. ماکزیمم جابجایی افقی تحت زلزله در جهت اصلی مربوط به طاق با قوس نیم دایره برابر 0.574 میلیمتر و تحت زلزله در جهت مورب مربوط به طاق با قوس شاخ بزی تند با تحمل جابجایی افقی 0.724 میلیمتر می باشد. میانگین نسبت تنش های کششی و فشاری به مقاومت های متناظر آنها تحت زلزله در جهت اصلی به ترتیب 35% و 11% است و برای زلزله درجهت مورب این نسبت ها 20% و 5/3% هستند، بنابراین اعمال زلزله در جهت اصلی تأثیر بیشتری بر طاق کلنبو دارد. استفاده از کش های چوبی بین پایه های طاق های کلنبو، در زلزله های مختلف با افزایش 41% جابجایی افقی باعث بهبود عملکرد طاق شده است.
کلیدواژه ها:
طاق کلنبو، آجری، ایرانی، زلزله، کش چوبی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است