بررسی شکل و ابعاد بازشو در دیوارهای 3D پانل تحت بارگذاری چرخه ای با بتن سبک
کد مقاله : 4444-IRAST (R1)
نویسندگان:
غضنفر حیدری *1، محمد فروغی2
1کارشناس ارشد عمران سازه
2استادیار مهندسی سازه، دانشکده عمران، دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
صنعتی سازی ساختمان برای توصیف مفاهیم مدل‌سازی، پیش ساخته‌سازی و مونتاژ به کار می‌رود و به مفهوم هزینه کردن در تجهیزات، امکانات و تکنولوژی با هدف افزایش خروجی، کاهش کار دستی و ارتقای کیفیت می‌باشد و مشخصه‌هایی چون تمرکز تولید، تولید انبوه، استاندارد سازی، تخصص، سازمان‌دهی مناسب و همگرایی، جزو شرایط لازم برای موفقیت این فرآیند هستند. یکی از روش‌های صنعتی سازی ساختمان‌ها، استفاده از سیستم‌های پیش ساخته است. از انواع سیستم‌های پیش ساخته می‌توان به سیستم صفحات ساندویچی3D Panel اشاره کرد.
در این تحقیق سعی شد با استفاده از نرم افزار ABAQUS به مدل‌سازی پانل‌های دارای سه نوع مختلف بازشو از نظر ابعاد و موقعیت قرارگیری و هم چنین بدون بازشو پرداخته شود و رفتار پانل، ظرفیت، شکل‌پذیری و سختی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین در این تحقیق پانل‌های ساندویچی سه بعدی دارای بازشو، با بتن پاششی سبک سازه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وجود بازشو در تری دی پانل با بتن سبک باعث کاهش مقاومت سختی و میزان جذب انرژی گردید. بعد از مدل تری دی پانل بدون بازشو، تری دی پانل با بازشو نوع 3 بیشترین مقدار مقاومت نهایی را که معادل 117 کیلو نیوتن است را داشته است. در بین مدل های مختلف پانل با بازشو نوع 2 با بتن سبک ضعیف‌ترین عملکرد را در بین انواع بازشوها داشته است.
کلیدواژه ها:
صفحات ساندویچی3D Panel، بازشو، بتن سبک، بارگذاری چرخه‌ای
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است