بررسی تسلیح آرماتورهای ستون با فولاد معمولی و پرمقاومت در عملکرد اتصالات میانی تیر به ستون بتنی
کد مقاله : 4438-IRAST
نویسندگان:
عباس عبداللهی *1، محمد حسن میثمی2
1کارشناس ارشد مهندسی سازه
2استادیار مهندسی سازه، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی
چکیده مقاله:
ایران از کشورهای است که در معرض خطر نسبی زلزله بالایی قرار دارد لذا لزوم مقاومت همه اجزای سازه‌ای در برابر بارهای جانبی امری طبیعی است و اتصالات نیز از این قضیه مستثنی نیستند. سهم اتصالات در تحمل مقاومت در برابر بارهای جانبی و شکل پذیری بسیار زیاد است. یکی از مشکلات اتصالات حجم زیاد آرماتورها در محدوده ناحیه اتصال می باشد که بتن‌ریزی را با مشکل مواجه می کند و باعث عملکرد نامناسب اتصالات می‌شود. میلگردهای پر مقاومت با پارامتر کشیدگی مناسب می تواند این مشکل را برطرف کند.
در این مقاله با استفاده از مدل سازی با نرم‌افزار المان محدود ABAQUS، پارامترهای مقاومت، سختی، میزان جذب انرژی، شکل‌پذیری و ترک خوردگی در اتصال در حالت های‌ تسلیح مقطع ستون با فولاد معمولی و پرمقاومت و افزایش ابعاد هندسی ستون مورد بررسی قرارگرفته است.
افزایش درصد آماتورهای ستون با فولاد معمولی و پرمقاومت تأثیری بر عملکرد اتصال تیر به ستون ندارد. ولی استفاده از فولاد پرمقاومت ظرفیت اتصال را نسبت به اتصال با فولاد معمولی افزایش داده است. ابعاد هندسی ستون تاثیر بسزایی در عملکرد اتصال دارد به‌طوریکه با افزایش ابعاد ستون، پارامترهای "مقاومت نهایی "، "سختی" و "میزان جذب انرژی اتصال" افزایش یافته و " شکل‌پذیری" روند کاهشی داشته‌است. به منظور استفاده‌ی بهینه از فولادهای پر مقاومت در ترکیب با بتن‌، می‌توان با در نظر گرفتن حجم کمتر فولادهای پرمقاومت به جای فولاد معمولی به همان نتیجه و کارایی اتصال با فولاد معمولی دست پیدا کرد
کلیدواژه ها:
اتصال میانی تیربه ستون، فولاد پرمقاومت، سختی، جذب انرژی، شکل پذیری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است