بررسی پارامترهای ابعادی مؤثر بر عملکرد واشرهای DTI تحت بارگذاری محوری
کد مقاله : 4435-IRAST
نویسندگان:
علی قمریان *1، سجاد اذرخش2
1کارشناس پژوهشی
2دانشگاه ازاد اراک
چکیده مقاله:
امروزه از آنجا که در اتصالات پیچ و مهره نیاز است نیروی کششی پیش‌بار پیچ اندازه‌گیری شود، از واشرهای DTI استفاده می‌شود. این نوع واشرها دارای برآمدگی و فرورفتگی‌هایی بر سطح خود هستند که با لهیده شدن آن‌ها به مقدار مشخص، نیروی پیش‌بار پیچ تعیین می‌شود. در این مطالعه ضمن صحه‌گذاری شبیه‌سازی عملکرد واشرهای DTI با نتایج آزمایشگاهی و استاندارد به بررسی پارامتری ابعادی و ماده این نوع واشرها تحت بارگذاری محوری پرداخته می‌شود. مقایسه نتایج نمودار نیرو-جابه‌جایی و نحوه فروریزش واشر DTI در حالت تجربی و عددی بیانگر تطابق قابل قبول مدل ارائه شده است. فرایند شبیه‌سازی با نرم افزار اجزای محدود انجام شده و در آن اثر غیرخطی ماده، تماس و تغییرشکل بزرگ لحاظ شده است. پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه، شامل ارتفاع، عرض، طول، شعاع و زاویه برآمدگی، ضخامت ورق واشر، شعاع موقعیت قرارگیری برآمدگی و سختی ماده آن است. از نتایج این تحقیق در ساخت و توسعه واشرهای DTI برای استفاده در اتصالات پیچ و مهره ساختمانی در داخل کشور استفاده می‌شود
کلیدواژه ها:
واشر DTI، نیروی لهیدگی، فروریزش.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است