ارزیابی میزان خرابی قابهای خمشی بتنی متوسط ناشی از زلزله مصنوعی گسل شمال تبریز
کد مقاله : 4434-IRAST
نویسندگان:
سعید رحیمی گندشمین1، دانیال داورنیا *2
1tabriz university
2دانشجوی دکتری سازه
چکیده مقاله:
از موثرترین عوامل کاهش ویرانی‌های ناشی از زلزله، اصلاح روش‌های موجود و توسعه‌ی راهکارهای مفید و مناسب برای طراحی‌، ساخت و تعمیر ساختمان‌هایی است که مستعد آسیب‌های ناشی از زلزله می‌باشند. میزان و شدت خرابی لرزه ای به مصالح و شکل سازه بستگی دارد. یک مدل خرابی، در صورتی واقعگرایانه می باشد که مقادیر آن همبستگی مناسبی با وضعیت خرابی مشاهده شده بعد از زلزله داشته باشد. به همین دلیل استفاده از شاخص‌های خرابی مناسب در طراحی می‌تواند خسارات را در سازه به حداقل برساند. در این تحقیق یک شاخص خرابی مناسب برای سازه‌هایی تحت شتابنگاشت گسل شمال تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. و کارایی روش‌های موجود طراحی بر اساس آیین‌نامه با توجه به رفتار سازه در این مدل‌ها تحت این شتابنگاشت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که سازه‌های مورد بررسی که در دسته سازه کوتاه مرتبه تا میان مرتبه دسته‌بندی می‌شوند و با استفاده از آیین‌نامه داخلی طراحی گردیده‌اند، الزامات مورد نیاز را ارضا ننموده و جابه‌جایی نسبی طبقات و همچنین در بعضی اعضا شاخص خرابی بیش از مقدار مورد پذیرش بوده و در آستانه فروریزش می‌باشد.
کلیدواژه ها:
شاخص‌های خرابی، گسل شمال تبریز ، کاهش خسارات لرزه‌ای ، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است