پاسخ دینامیکی تیر اولر-برنولی چند دهانه همراه با ترک - روش تحلیلی
کد مقاله : 4429-IRAST
نویسندگان:
امین قنادی اصل *1، سعید خداپناه اجیرلو2
1دانشگاه محقق اردبیلی
2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی،
چکیده مقاله:
شناسایی رفتار دینامیکی تیر های چند دهانه منجر به افزایش دقت در طراحی می گردد. حضور ترک در طول تیر موجب تغییرات در رفتار دینامکی تیر می شود. با شناسایی رفتار تیر ترک دار می توان از گسیخنگی های ناگهانی جلوگیری کرد. وجود ترک در موقعیت های مختلف تیر، بر روی تغییر شکل تیر و همچنین فرکانس طبیعی تیر تاثیر گذار است. در این مقاله رفتار دینامیکی تیر اولر – برنولی ترک دار را تحت بار دینامیکی با استفاده از روش تابع گرین بررسی کردیم. همچنین ترک در موقعیت های مختلف و عمق های متفاوت مدل سازی شده است و تاثیر آن بر روی تغییر شکل تیر در قابل چند مثال بررسی شده است. مشاهده گردید زمانی که ترک و بار در دهانه یکسان قرار دارند تاثیر آن بر رفتار تیر بیشتر است. وجود ترک در کنار تکیه گاه گیردار تاثیر به مراتب کمتری در مقایسه با حضور ترک در کنار تکیه گاه مفصلی دارد. که بیانگر سختی بیشتر این نوع تکیه گاه ها می باشد
کلیدواژه ها:
تیراولر- برنولی ، ترک، تیر ترک دار، تابع گرین، تیر چند دهانه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است