بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای میراگر هیبریدی تسلیمی- اصطکاکی
کد مقاله : 4424-IRAST
نویسندگان:
الهام مودب *1، مریم نجف پور2، هادی علی محمدی3
1استادیار
2مووسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
3موسسه ی آموزش عالی سراج
چکیده مقاله:
استفاده از وسایل اتلاف انرژی توازن مناسبی بین سختی، مقاومت و شکل‌پذیری را در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها امکان‌پذیر می‌کند. امروزه برای افزایش کارایی آنها، میراگر‌های ترکیبی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از ترکیب میراگر‌ها جبران ضعف هر دسته از میراگر‌ها و همچنین بالا بردن قابلیت جذب انرژی در شدت‌های متفاوتی از زمین‌لرزه ‌است.
در این تحقیق میراگرهای پر کاربرد تسلیمی ‌حلقوی و اصطکاکی به نحوی با هم ترکیب شده اند تا بتوانند انرژی ورودی در دوسطح متفاوت زمین لرزه‌ را جذب کنند به نحوی که در زمین لرزه‌های متوسط ( کمتر از زلزله‌ی طرح) میراگر اصطکاکی و در زمین‌لرزه‌های طرح میراگر تسلیمی‌یعنی حلقه‌ی تسلیم شونده مشخصات دینامیکی سازه را اصلاح می‌کنند.
جهت بررسی رفتارمیرگر پیشنهادی، سه نمونه‌ی آزمایشگاهی با ترکیب لوله‌های فلزی و میراگر اصطکاکی تحت بارگذاری چرخه‌ای با دامنه‌ی ثابت قرار گرفته است. منحنی‌های رفتاری حاصل از آزمایش دو سطح اتلاف انرژی مشخص را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد اتلاف انرژی و مقاومت میراگر با اضافه شدن میراگر تسلیمی ‌به میراگر اصطکاکی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. همچنین به دلیل اضافه شدن میراگر تسلیمی( حلقه‌ی فولادی ) در فاصله‌ی تغییر مکانی تعیین شده، میراگر تسلیمی ‌‌رفتار پایدارتری از خود نشان داده است به نحوی که تا42 سیکل بارگذاری هیچگونه افت مقاومتی در نمونه‌ی دوم و سوم مشاهده نشده است.
کلیدواژه ها:
میراگر ترکیبی، آزمایش چرخه ای‌‌، زمین لرزه‌ی متوسط، اصطکاکی، تسلیمی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است