بررسی مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک با مقدار پیشنهادی استاندارد یوروکد 1-1998 در پل جداسازی شده با درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و فونداسیون
کد مقاله : 4423-IRAST
نویسندگان:
امیرالدین نقیبی1، پاشا جوادی *2، پنام زرفام1
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
غالب پل‌سازی‌ در ژاپن شامل روسازه‌های فولادی متکی بر نشیمن‌گاه‌هایی است که به زیرسازه بتنی اتکا دارند. چندین نمونه از شکست نشیمن-گاه‌ها طی زمین‌لرزه کوبه در این نوع از پل‌ها مشاهده گردید. در زلزله کوبه پس از ‌خرابی‌های زیر‌سازه، تکیه‌گاه‌ها دومین عنصر سازه‌ای آسیب پذیر بودند. ولی در مواردی مشاهده گردید با وجود سالم ماندن زیرسازه تکیه‌گاه‌ها تخریب شده بودند. طراحی تکیه‌گاه‌ها و زیر‌سازه‌ها وابستگی زیادی به میزان بار‌قائم دارد. تخمین بار‌قائم در زلزله های دور از گسل توسط استاندارد EN 1998-1 صورت‌گرفته ، اما همچنان مقدار این بار در زلزله‌های حوزه نزدیک مبهم باقی مانده است، براین اساس درنظر داریم در این مطالعه با طراحی یک پل دو دهانه عرشه بتنی جداسازی شده مطابق ضوابط استانداردهای یوروکد و مدلسازی اجزا محدودی آن در نرم افزار اپنسیس، تحت زلزله های حوزه نزدیک قرار داده و مقایسه‌ای بین میزان مولفه‌قائم در شرایط نزدیک‌گسل با میزان پیشنهادی استاندارد EN1998-1انجام دهیم.
پس از تحلیل و بررسی پی بردیم استاندارد EN 1998-1تخمین دست پایینی از شتاب مولفه قائم در زلزله های حوزه نزدیک ارائه کرده و توانستیم بازه‌ای برای تغییرات شتاب مولفه‌قائم زلزله بدست آوریم. در ادامه مقایسه‌ای بین میزان شتاب مولفه‌قائم زلزله در دو حالت درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و سازه و حالت پایه ثابت انجام گردید و نتیجه آن کاهش مقدار شتاب مولفه‌قائم زلزله در صورت درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و سازه بود.
کلیدواژه ها:
مولفه قائم زلزله، زلزله حوزه نزدیک، اندرکنش خاک و فونداسیون، استاندارد یوروکد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است