تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی ساختمان بتن آرمه با طبقه نرم مقاوم سازی شده با قاب های فولادی مهاربندی شده
کد مقاله : 4418-IRAST
نویسندگان:
شهریار واحدی1، پاشا جوادی *2، میرحمید حسینی3
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران.
3دانشکده فنی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
در تحقیق مورد نظر ابتدا یک قاب یک طبقه بتن آرمه با امکان تشکیل مکانیزم طبقه نرم و نمونه مقاوم سازی شده با قاب فولادی مهاربندی شده همراه با به کارگیری یک اتصال هایبرید مربوط به یک تحقیق آزمایشگاهی، در نرم افزار اپنسیس (OpenSees) مدلسازی شد. بطوریکه این اتصال هایبرید پیوستگی بین قاب بتنی و قاب فولادی مهاربندی شده را فراهم می آورد. سپس به منظور صحت سنجی مدلسازی، نمودارهای هیسترزیس بدست آمده از آنالیز سیکلیک غیر خطی مربوط به جابجایی گره فوقانی قاب در دو حالت آزمایش و تحلیل نرم افزاری با هم مقایسه شدند. در قسمت دوم این تحقیق نیز یک ساختمان موجود با مکانیزم طبقه نرم در طبقه اول مربوط به یک تحقیق انجام گرفته در گذشته، در نرم افزار اپنسیس مدلسازی شد. سپس با استفاده از روش مقاوم سازی مطرح شده که در قسمت اول این تحقیق تحت صحت سنجی نرم افزاری قرار گرفته بود، استراتژی مقاوم سازی تعریف و با این استراتژی ساختمان مورد نظر در نرم افزار مقاوم سازی شد.پس از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی و تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) بر روی ساختمان موجود و نمونه مقاوم سازی شده آن، بهبود چشمگیر رفتار لرزه ای ساختمان مورد نظر در نمونه مقاوم سازی شده در موارد مقاومت، سختی و شکل پذیری مشاهده شد.
کلیدواژه ها:
مقاوم سازی، مکانیزم طبقه نرم، قاب فولادی مهاربندی شده، تحلیل دینامیکی فزاینده.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است