بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه در ساختمان دارای جداگر لرزه ای در زلزله های حوزه نزدیک
کد مقاله : 4414-IRAST
نویسندگان:
سعید بخت آور1، پاشا جوادی *2
1دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
بیش از چهل سال از دانش بشر نسبت به تاثیر اندرکنش خاک و سازه در رفتار سازه ها می گذرد و همه ساله روش های بهینه تر و نظریه های دقیق تری در این رابطه ارائه می گردد. اما آثار همزمان ناشی از وقوع زلزله حوزه نزدیک و زمانی که بستر زیرسازه خاک نرم است و تاثیر اندرکنش خاک و سازه در آنها چشمگیر تر است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است این تحقیق سعی دارد به بررسی مساله‏ای بپردازد که آثار غیرقابل اغماضی در طراحی ها و برآورد های سازه های با جداگز لرزه ای داشته و بنظر می رسد تاکنون به شکل جامع و دقیق درمورد آن مطالعه ای صورت نگرفته است. در بررسی نتایج حاصل از پژوهش، سازه های مورد مطالعه تحت هفت شتابنگاشت حوزه نزدیک قرار گرفته و بر اساس نوع خاک مدلسازی شده و همچنین تاثیر اندرکنش خاک و سازه به دو بخش کلی تقسیم بندی شده اند. تاثیر همه رکوردها در خاک نوع چهار اندرکنش خاک و سازه به نتایج برش پایه، نیروی محوری تیر، نیروی محوری ستون، جابجایی بام و منحنی هیسترزیس جداگر لرزه ای بیشتر بوده و لذا مقادیر آنها در مقایسه با اندرکنش خاک و سازه در خاک یک بیشتر است. در حالت اثر اندرکنشی خاک نوع چهار، مقدار نتایج برش پایه، نیروی محوری تیر، نیروی محوری ستون، جابجایی بام و منحنی هیسترزیس جداگر لرزه ای دارای تغییر افزایشی می‏ باشند.
کلیدواژه ها:
اندرکنش خاک و سازه - جداگر لرزه ای - زلزله حوزه نزدیک - تحلیل دینامیکی غیرخطی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است