ارزیابی رفتار غیرخطی سازه های ترکیبی، بتنی و فولادی با استفاده از تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال
کد مقاله : 4413-IRAST
نویسندگان:
حسین گلشنی *1، عباس سیوندی پور2، سید حسام مدنی2
1دانشجو کارشناسی ارشد
2استاد راهنما، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
چکیده مقاله:
ساختمان هایی که در طبقات آنها نوع مصالح سازه تغییر کند، ساختمان های ترکیبی در ارتفاع نام دارند. . معمولا در این ساختمان ها طبقات پایین از نوع اسکلت بتنی و طبقات بالا از نوع اسکلت فلزی می باشند . این نوع سیستم سازه ای دارای جرم نامنظم، سختی نامنظم، مصالح متغیر و میرایی متغیر در ارتفاع است. . آیین نامه ها ضوابط لرزه ای، ضریب رفتار و پریود خاصی را برای این گونه از سازه ها ارائه نمی کنند و تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنند. در این تحقیق، رفتار غیرخطی سازه های بتنی، فولادی و ترکیبی با استفاده از تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ساختمان های 5،10،15 طبقه هر سه سیستم سازه ای بتنی،فولادی وترکیبی براساس آیین نامه های موجود طراحی و سپس رفتار غیر خطی با استفاده از تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال انجام گرفت. براساس نتایج بدست آمده در 5 طبقه سازه بتنی و در 10،15 طبقه سازه فولادی عملکرد بهتری داشتند.
کلیدواژه ها:
ساختمان ترکیبی، ساختمان بتنی، ساختمان فولادی، رفتار غیرخطی، تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است