ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان بتن آرمه تقویت شده به وسیله قاب های مهاربندی شده بیرونی با درنظرگرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه
کد مقاله : 4411-IRAST
نویسندگان:
بهاره کریمی1، پاشا جوادی *2، مسعود نکوئی2
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
بسیاری از سازه‌های بتن‌آرمه موجود در مناطق لرزه‌خیز بر اساس آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای گذشته طراحی شده‌اند که در حال حاضر فاقد اعتبار بوده و آیین‌نامه‌های مدرن با دیدگاه‌های طراحی جدید جایگزین آن‌ها شده‌اند. از سویی، شماری از زلزله‌هایی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده‌اند بر اهمیت مقاوم‌سازی و سبک ‌شدن سازه‌ها برای کاهش خطر لرزه‌ای تاکید می‌نمایند. مقاوم‌سازی با مهاربند بیرونی علاوه بر اینکه کمترین وزن را به سازه‌ی اولیه اضافه می‌کند بدون اینکه در کاربری آن خللی وارد کند، صورت می-گیرد از این جهت برای ساختمان‌هایی که نیاز ضروری به آن‌ها است می‌تواند مناسب باشد. از طرف دیگر توجه به اثر خاک در عملکرد سازه حین زلزله موضوعی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. عموماً در تحلیل سازه‌ها فرض می‌شود خاک واقع در زیر سازه صلب است و از اثر اندرکنش خاک و سازه صرف نظر می‌گردد. این در حالی است که وجود خاک در زیر سازه باعث تغییر خصوصیات دینامیکی سازه و در نتیجه پاسخ آن می‌گردد. در تحقیق پیش رو سازه‌‌ی 3 طبقه که به‌وسیله‌ی مهاربندهای فولادی خارجی تقویت شده در نرم‌افزار اجزای محدودی ABAQUS، یک بار با فرض تکیه‌گاه ثابت و بار دیگر با احتساب اندرکنش خاک و سازه، با استفاده از سه رکورد زلزله تحت تحلیل تاریخچه‌ی زمانی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد احتساب اندرکنش خاک و سازه با افزایش پریود سازه نیروی برشی وارد به آن را کاهش می‌دهد و روی تغییرمکان‌های نسبی و دریفت کلی سازه تأثیرگذار خواهد بود.
کلیدواژه ها:
مقاومسازی، مهاربند خارجی، اندرکنش خاک و سازه، تحلیل تاریخچه زمانی، اجزای محدود.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است