ارزیابی رفتار اتصال RBS در تیر عمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی
کد مقاله : 4410-IRAST (R1)
نویسندگان:
بهنام نظری کورایم *
دانشجو
چکیده مقاله:
سازه های انتقالی بمنظور تغییر سیستم سازه ای در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند، که شامل: تیرانتقالی، ستون انتقالی، دیوار برشی انتقالی و... می باشند. المانهای مختلف در اینگونه سازه ها با قرار گرفتن در ارتفاع ساختماننقش بسزایی در مهار لنگرها، برش ها و نیروهای محوری وارد گشته از طبقات فوقانی ساختمان ها دارند. استفاده از تیرعمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی موجب افزایش ابعاد دهانه قاب در قسمت تحتانی تراز تغییر سیستم سازه در سازه های بلند میشود. تحقیقات محققان نشان می دهند که به دلیل وجود نیروی برشی و خمشی زیاد در سازه تیر انتقالی، اتصالات این سازه ها به ستون دچار گسیختگی شده و همچنین در اتصالات تیرها و ستون های پیرامونی تراز سازه انتقالی مفصل پلاستیک تشکیل می گردد. بــا مدلسازی در نرم افزار اجزاءمحدودABAQUSوبررسیرفتار4تیرعمیقفولادیI شکلبااتصال مقطع کاهش یافته توسط جان مکعبی شکل(CW-RBS: Cube Web RBS connection) که با استقرارمکعب ها در محل های مورد نظر در جان تیر بدست میآید. ابعادمقاطعاینتیرها با طول 18 متر،ارتفاعجان 1 متر،ضخامت ورقجان 2/0 متر و ضخامت ورق بال 15/0 متر و پهنای بال 5/0 متر می باشند. نتایج نشان می دهد در محل بارگذاری و در نزدیکی تکیه گاه های سازه تیر انتقالی نوع مکانیسم شکست خمشی می باشد. و همچنین مشاهده شد که استفاده از جان مکعبی در محل های تشکیل مکانیسم، علاوه بر اینکه مانع از ایجاد مفصل پلاستیک در سازه تیر انتقالی می شود، همچنین موجب کاهش 33 درصدی نیروی برشی در محل تکیه گاه ها نیز می گردد.
کلیدواژه ها:
اتصال (CW-RBS)، تیرعمیق فولادی،سازه تیرانتقالی،تغییرسیستم سازه ای،نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است