ارزیابی رفتار تیرعمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی در سازه های بلند
کد مقاله : 4409-IRAST
نویسندگان:
بهنام نظری کورایم *
دانشجو
چکیده مقاله:
یکی از المان های موثر و اصلی در ساختمان به جهت باربری و انتقال نیروها و همچنین کنترل تنش ها وبرش های انتقال یافته از طبقات فوقانی، تیرهــای عمیــق می باشند. ظرفیت باربریتیر انتقالی تحت تاثیر تغییر شکل خمشی در محل سازه انتقالی است که منشاء تشدید نیروی برشی در طبقه فوقانی سازه انتقالی می باشد. بامدلسازیدر نرمافــزار Sap2000و بررسی رفتار یک سازه بلند که در ارتفاع دارای تغییر سیستم سازه ای می شود، از تیر عمیق فولادی با مقطع Iشکل بعنوان سازه انتقالی استفاده شد. سازه مورد بررسی قرار گرفته شامل 48 متر ارتفاع خواهد بود که در تراز 12 متری آن سیستم سازه ای تغییر یافته و دهانه های سازه تحتانی از 18 متر به 6 متر کاهش می یابند. ساختمان با وجود سازهتیر انتقالی تحت تحلیل دینامیکی طیفی با کنترل های: دریفت، طبقه نرم، نظم پیچشی سازه، تاخیر برشی و جهش برشی مورد آنالیز قرار گرفت. در نتیجه برای اولین بار به بهینه ترین سازه تیر عمیق فولادی بعنوان سازه انتقالی با حذف طبقه انتقالی امکانپذیر شد. لازم به ذکر است وجود تیر عمیق بصورت مهار کمربندی تاثیر بسزایی در کنترل و کاهش تغییر شکل های خمشی در محل سازه انتقالی دارد.
کلیدواژه ها:
تیرعمیق فولادی، سازه تیر انتقالی، تغییر سیستم سازه ای، سازه های بلند، نرم افزار Sap2000.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است