ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب بتنی تقویت شده با الیاف پلیمری با استفاده از المان فایبر
کد مقاله : 4408-IRAST
نویسندگان:
محمود رضا شیراوند *1، سارا محمد نبی2
1دانشگاه شهید بهشتی
2شهید بهشتی
چکیده مقاله:
با توجه به خسارت‌های سازه‌ها در زلزله‌های مختلف که عمدتا به دلیل فلسفه طراحی ارتجاعی است، آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای دچار تغییرات اساسی شده و روش قدیمی طراحی بر اساس نیرو در حال گذار به سمت طراحی بر اساس عملکرد می‌باشد. پیش بینی عملکرد سازه‌ها در محدوده رفتار غیر خطی، دخیل کردن کارفرما در انتخاب خطر پذیری و کاهش خسارت لرزه‌ای علاوه بر تامین ایمنی جانی ساکنین از اهداف این روش است. از این روش می‌توان در دو سطح طراحی سازه‌های جدید و یا مقاوم‌سازی سازه‌های موجود بهره برد. به کمک مقاوم‌سازی لرزه‌ای، سطح عملکرد مورد انتظار سازه ارتقا یافته و احتمال خرابی کاهش می‌یابد. با توجه به گستردگی استفاده از ساختمان‌های بتنی در امر ساخت و ساز در ایران، در این مقاله یک قاب بتنی 5 طبقه برای مقاوم سازی انتخاب شده‌است. مقاوم‌سازی قاب بتنی با استفاده از الیاف پلیمری تقویت شده و طبق ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه‌‌ای ساختمان‌های موجود در ایران انجام شده است. الیاف پلیمری از جمله مصالح نسبتا جدید در مهندسی عمران هستند که مزایای زیادی از جمله سهولت اجرا و سبکی وزن را دارا می‌باشند. منحنی‌های ظرفیت سازه در حالت قبل و بعد از مقاوم‌سازی، از تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه‌ها به‌دست آمده‌است. همچنین با استفاده از 11 رکورد زلزله و با تعیین حالت‌های خرابی سازه‌ای براساس روش تحلیل شکنندگی، منحنی‌های شکنندگی در هر حالت خرابی توسعه‌ یافته‌است. مقایسه منحنی‌های ظرفیت، نشان دهنده افزایش مقاومت، شکل پذیری و سختی قاب پس از مقاوم‌سازی می‌باشد. همچنین مقایسه منحنی‌های شکنندگی نشان می‌دهد احتمال خرابی پس از مقاوم‌سازی کاهش یافته‌است.
کلیدواژه ها:
مقاوم‌سازی، منحنی شکنندگی، منحنی ظرفیت، نقطه عملکرد، الیاف تقویت شده پلیمری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است