امکان سنجی استفاده از میراگر ویسکوالاستیک غیرخطی تحت اثر زلزله دور از گسل در ساختمان های فولادی کوتاه مرتبه
کد مقاله : 4407-IRAST (R1)
نویسندگان:
سجاد سروش نیا *1، فریدون امیدی نسب2
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
2استادیار گروه عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران
چکیده مقاله:
یکی از دغدغه های امروز در کلانشهرها وقوع زلزله های بزرگ است که اگرچه از دیدگاه مدیریت بحران بسیار مورد توجه صاحبان امر است، اما از لحاظ عملکرد لرزه ای ساختمان های موجود، همواره مورد توجه مهندسان طراح بوده است. پیشرفت علم و تکنولوژی نشان داده است اگرچه زلزله قابل کنترل نیست اما می توان با طراحی های بهینه و مقاوم سازی ساختمان های موجود تا حد زیادی با این پدیده طبیعی مقابله نمود. استفاده از وسایل جاذب انرژی در سازه با افزایش استهلاک انرژی موجب بهبود رفتار سازه و به تبع آن کاهش خسارات سازه ای و غیرسازه ای ناشی از بار دینامیکی را فراهم می آورد. طبق تحقیقات میراگر ویسکوالاستیک رفتار بهتری را در حین بارگذاری دینامیکی از خود نشان می دهد. اما با توجه به گران بودن نسبی این میراگرها در ساختمان های بلندمرتبه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. خسارات وارده بر ساختمان های کوتاه مرتبه با توجه به فراوانی استفاده از آن ها موجبات تمرکز بیشتر به این موضوع را فراهم آورد. در این مقاله با تمرکز بر ساختمان های کوتاه مرتبه فولادی موجود، نسبت به مقاوم سازی آن ها با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک تحت تحلیل غیرخطی اقدام می شود. ضمن ارائه خلاصه نتایج حاصل از تحلیل پوش آور به بررسی پاسخ های لرزه ای در دو سطح خطر زلزله طرح و ماکزیمم زلزله مورد انتظار برای سه رکورد زلزله با شتاب های ماکزیمم مختلف پرداخته می شود.
کلیدواژه ها:
عملکرد لرزه ای، میراگر ویسکوالاستیک، جذب انرژی، تحلیل تاریخچه زمانی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است