ارزیابی عددی ضریب رفتار ساختمان با سیستم قاب خمشی متوسط با لحاظ اثر دیافراگم
کد مقاله : 4405-IRAST
نویسندگان:
سیده یکتا هاشمی *1، وحید بروجردیان2
1دانشجو
2دانشگاه علم وصنعت
چکیده مقاله:
ضریب رفتار ساختمان دربرگیرنده خصوصیاتی مانند شکل پذیری،نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه ساختمان است. به جهت سهولت تحلیل های خطی، اغلب آیین نامه ها مانندUBC NEHRP و آیین نامه زلزله ایران نیروی زلزله وارد بر ساختمان ها را با تحلیل های الاستیک خطی برآورد می نمایند ولی برای آن که بتوان از تمام ظرفیت ساختمان در هنگام زلزله شدید استفاده نمود لازم است تا سازه وارد ناحیه غیرخطی گردد. لذا نیروی زلزله ای که از تحلیل خطی حاصل شده است با استفاده از ضریب رفتار کاهش یافته و ساختمان برای نیروی کوچکتری طراحی می شود به عبارت دیگر ضریب رفتار، طیف پاسخ خطی را به طیف پاسخ غیرخطی کاهش می دهدو سبب طراحی اقتصادی سازه ها با ضریب اطمینان مناسب می گردد.
در این پژوهش برای ارزیابی مقادیر ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط،با استفاده از نرم افزار SAP2000-v19 و تحلیل استاتیکی غیرخطی(پوش اور) سازه را تحلیل نموده و برای بررسی اثر دیافراگم سقف ها بر ضریب رفتار قاب ،مدلسازی به صورت سه بعدی و دوبعدی انجام گرفت و مطابق مبحث دهم آیین نامه طراحی ایران طراحی شدند. همچنین برای منظور نمودن اثر ارتفاع، سازه های 2،4،8 و 12طبقه مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج به دست آمده نشان می دهندکه ضریب رفتارهای به دست آمده از مدلسازی سه بعدی مقادیر بیشتری نسبت به ضریب رفتارهای مدل های دوبعدی دارند و اختلاف کمتری نسبت به مقدار آیین نامه دارند.همچنین در تمام سازه ها با افزایش ارتفاع مقدار ضریب رفتار کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
ضریب رفتار،قاب خمشی فولادی،تحلیل غیرخطی،طراحی لرزه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است