آسیب‌های لرزه‌ای و انواع روش‌های مقاوم‌سازی پل‌های بتنی
کد مقاله : 4401-IRAST
نویسندگان:
سیدمحمدرضا آقاکوچکی *1، Gholamreza Ghodrati Amiri2، مهدی اقبالی3
1sayyed mohammad reza
2Prof. of Civil Engineering, Iran University of Science and technology
3استادیار
چکیده مقاله:
پل‌ها ازجمله ارکان اصلی خطوط حمل و نقل شهری و بین شهری می باشند. بنا براین باید طوری طراحی و اجرا شوند که بعد از وقوع زلزله قابل استفاده بوده و منجر به قطع ارتباط سیستم حمل و نقل عمومی نشوند. ازاین روطبقه بندی انواع خسارت‌های وارد بر پل ناشی از زلزله و شناخت عواقب وارد براین خسارت‌ها ضروری به نظر می رسد. شناخت عوامل ایجاد خسارت و شدت این خسارات منجر به توسعه روش‌های مناسب مقاوم سازی برای پل‌های موجود می شود. از این رو ارزیابی آسیب‌های وارد بر پل‌ها در هنگام وقوع زلزله ضروری و لازم‌الاجرا است. مطالعه‌ی زلزله‌های اخیر نشان داده که یکی از مهمترین دلایل خرابی پل‌ها ازجمله پل‌های بتن آرمه ضعف برشی، ضعف شکل پذیری و کاهش ظرفیت اتلاف انرژی در نواحی بحرانی ستون‌ها می باشد که محصورکردن ستون‌های بتن آرمه یکی ازموثر ترین راه‌های مقاوم‌سازی آن‌ها می باشد ازجمله محصور کردن آن‌ها با ژاکت های فولادی و بتنی. همچنین برخی دیگر از روش‌های مقاومسازی در برابر زلزله معرفی و با توجه به نوع هندسه پل و سطح آسیب مورد نظر پیشنهاد میگردد. نتایج مطالعات می تواند برای بررسی کمی و کیفی ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای پل‌های بزرگراهی و سیستم حمل و نقل در برنامه ریزی قبل از زلزله و واکنش اضطراری بعد از زلزله از اهمیت به سزایی برخوردار باشد.
کلیدواژه ها:
پل‌های بتن‌آرمه، مقاوم‌سازی لرزه‌ای، منحنی‌های شکنندگی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است