بررسی عددی دیوار برشی فولادی سوراخدار با ستون های قوطی شکل همراه با بتن
کد مقاله : 4392-IRAST
نویسندگان:
مرتضی جمشیدی *1، محمدرضا خزایی کوهپر2
1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد چالوس
2مهندس
چکیده مقاله:
یکی از انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروهای جانبی، دیوار برشی فولادی است. در این سیستم صفحات پرکننده‌‌ی فولادی به اعضای مرزی شامل تیرها و ستون‌های پیرامونی متصل می‌شوند. به واسطه‌ی توسعه‌ی میدان کششی حین کمانش صفحات به برش، دیوار برشی فولادی می‌تواند به طور موثری در برابر بارهای جانبی مقاومت کند. اگر ستون‌های مرزی در اطراف دیوار برشی فولادی، دارای مقطع فولادی قوطی شکل پر شده با بتن باشند، صفحات درونی بال‌های ستون متصل شده به ورق فولادی، تحت تاثیر نیروهای بیرون کشیدگی قابل ملاحظه‌ای قرار خواهند گرفت. این موضوع می‌تواند تسلیم شدگی مقطع ستون‌های را موجب می‌شود. بنابراین در این مطالعه از پانل‌های سوراخدار در دیوار برشی فولادی استفاده شده است که می‌تواند نیروهای اعمال شده به ستون را کاهش دهد و میزان بیرون کشیدگی بال‌های ستون را کم می کند. در این پژوهش مدل‌های اجزاء محدود دیوارهای برشی تمام مقیاس دو طبقه با پانل‌های معمولی و سوراخ‌ دار، با استفاده از ستون های فولادی با مقطع قوطی همراه با بتن پر‌کننده شبیه‌سازی شده است. نتایج مدلسازی‌ها نشان داد که استفاده از پانل های سوراخدار باعث کاهش نیروی وارد به اجزاء مرزی و میزان بیرون کشیدگی بال ستون می‌شود. همچنین لنگرهای ظرفیت بال ستون کاهش می‌یابند، در نتیجه کمترین تنش جاری شدن بال‌های داخلی ستون، با عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی فولادی، به طور موثری مخالفت نکرده و بیشترین تنش جاری شدن در بال داخلی ستون نیز موجب تغییر شکل دائمی مهم در بال نخواهد شد.
کلیدواژه ها:
دیوار برشی فولادی، ستون های قوطی شکل پر شده با بتن، اجزای مرزی قائم ، بیرون کشیدگی صفحه ی بال ستون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است