بررسی رفتار لرزه‌ای یک خط لوله مدفون گاز طبیعی تحت اثر زمین لرزه حوزه نزدیک با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
کد مقاله : 4386-IRAST
نویسندگان:
فرید عبداله زاده *
شرکت کننده آزاد
چکیده مقاله:
در این پژوهش یک خط لوله مدفون گاز تحت زلزله های حوزه نزدیک که دارای جابجایی ماندگار می باشند را توسط نرم افزار آباکوس مورد تحلیل قرار گرفته است که در این قسمت با تغییر عمق مدفون شدن لوله و قطر و ضخامت لوله آن خطوط لوله نفت و گاز فراساحل، معمولا از نقطه شروع انتقال تا نقطه تحویل محصول از میان مناطق جغرافیایی وسیع فعال لرزه‌ای می‌گذرند. برای خطوط لوله غیر مدفون، هم انتشار موج زلزله و هم تغییر شکل دائمی زمین می‌تواند در خط لوله با توجه به هندسه خط لوله و سازه‌های متصل خرابی ایجاد کند. با توجه به طبیعت غیر خطی وسیع این مسئله، تحلیل المان محدود کامل‌ترین ابزار جهت طراحی خط لوله زیردریا تحت بارگذاری ناشی از زلزله می‌باشد. درتحقیق حاضر اثرات انواع پیامدهای زلزله شامل حرکات انواع گسل امتداد لغز، نرمال، معکوس، مورب معکوس و مورب نرمال و همچنین انتشار موج ناشی از زلزله بر خطوط لوله فراساحلی غیر مدفون قرارگرفته بر بستر دریا در دو حالت عدم بهره برداری و بهره برداری از خط لوله مورد بررسی قرار می‌گیرد و کارآیی خط لوله با توجه به معیار بهره برداری در شرایط بحرانی بررسی می‌شود. همچنین اثرات دو نوع خاک محل سایت و نیز اثرات گیرداری انتهای خط لوله در رفتار خط لوله مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها:
زلزله حوزه نزدیک ، لوله مدفون گاز ،عمق مدفون ،ضخامت لوله
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است