اثر الگوهای بارگذاری بر اتصال مرکب تیر فولادی به ستون بتنی(RCS)
کد مقاله : 4384-IRAST (R1)
نویسندگان:
محمد گل محمدی *، نوید آروین
دانشگاه تربت حیدریه
چکیده مقاله:
اتصالات یکی از مهم‌ترین اعضا در ساختمان هاست بطوریکه پس از زلزله‌های نورث‌ریچ در سال 1994 و کوبه در سال 1995 توجه مهندسان را به خود جلب کرد و سبب تغییر و تحول در طراحی و اجرا گردید. اتصال مرکب تیر فولادی به ستون بتنی (RCS) به دلیل کاهش قالب بندی بتن، پایداری در مقابل ممان‌های لرزه‌ای و شکل‌پذیری بالا مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله اتصال تیر فولادی به ستون بتنی (RCS از نوع تیر عبوری مورد بررسی قرار گرفت و اثر الگوهای بارگذاری و همچنین ارتفاع صفحه پوششی اطراف ستون بتنی در نرم‌افزار المان محدود ABAQUS ارزیابی گردید. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد الگوی بارگذاری SAC و FEMA-461 سبب افزایش بار جانبی نهایی و لنگر خمشی می‌شود و کاهش ارتفاع صفحه پوششی اطراف ستون بتنی بر رفتار اتصال موثر واقع گردید، بطوریکه کاهش آن سبب شد بار جانبی نهایی و لنگر خمشی افزایش یابد و تنش و کرنش کاهش پیدا کند.
کلیدواژه ها:
اتصال مرکب، الگوی بارگذاری، اتصال RCS، ABAQUS.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است