تحلیل و آنالیز عملکرد رفتاری سازه های مارپیچی بلند با هسته مرکزی در مقایسه با سازه های مشابه معمولی
کد مقاله : 4381-IRAST
نویسندگان:
بهزاد صدر *1، ساعد محمدی2
1مدیر سازه
2مسول نظارت
چکیده مقاله:
رغبت روز افزون برای استفاده از ساختمانهای بلند به دلیل کمبود فضاهای شهری و نیاز به محدود نمودن گسترش افقی شهرها مهندسان را بر آن داشته تا از طرح ها و جلوه های متنوع تری بهره گیرند و با اعمال تغییراتی در هندسه و شکل سازه ها به آنها ظاهری چشم نوازتر دهند. اشکال مارپیچی (spiral) یکی از مدلهای رو به گسترش ساختمانهای هزاره سوم است که در عصر حاضر ساخت نمونه هایی از آن را در برخی مناطق منجمله در کشورهای توسعه یافته مشاهده می کنیم. در این تحقیق مقایسه رفتاری و عملکرد سازه ای ساختمانهای مارپیچی با هسته مرکزی و ساختمان مشابه متداول امروزی مد نظر قرار گرفت. بدین منظور یک ساختمان پانزده طبقه سازه ای با سیستم بتن آرمه در دو حالت مارپیچی با هسته مرکزی (با دوران در طبقات) و متداول (بدون دوران در طبقات) با ویژگیها و مشخصات مکانیکی مشابه در نرم افزار Etabs به صورت دینامیکی تحلیل و مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج حاصل از آنالیز ثبت و مقایسه گردید. نتایج مشابهت رفتاری دو مدل را نشان می دهد که وجود هسته مرکزی تاثیر بسزایی در بهبود رفتار سازه ای مدل مارپیچی داشته است.
کلیدواژه ها:
تحلیل،آنالیز، سازه مارپیچی بلند
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است