ارزیابی آماری داده های ژئوتکنیکی شهرک پردیسان قم
کد مقاله : 4373-IRAST (R1)
نویسندگان:
امیرمحمد روشنی1، مهدی خداپرست *2، علی محمد رجبی3
1دانشجو
2دانشگاه قم
3استادیار و عضو هیئت علمی پردیس زمین شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
جهت طراحی ظرفیت باربری پی ها، نیاز به پارامترهای مقاومت برشی خاک می باشد و جهت استخراج این پارامترها، نیاز به شناسایی های ژئوتکنیکی و انجام آزمایشهای لازم و صرف زمان و هزینه های مربوطه می باشد همچنین شناسایی ژئوتکنیکی منطقه احداث پروژه از دو جنبه اطمینان به امنیت سازه در برابر معیارهای وارده نیاز به بررسی ایمنی سایت در مقابل پدیده های ژئوتکنیکی مانند زمین لغزش، روانگرایی و تشدید قابل بررسی است. بهترین راه بررسی و تفسیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی یک محل مخصوصا در مناطق شهری استفاده از داده های گمانه های آن منطقه است که می توانند اطلاعات مفیدی برای تهیه نقشه ها و پهنه بندی ژئوتکنیکی ارائه نمایند. حال با توجه به این اصول و ضوابط باید به این موضوع توجه داشت که منطقه ای مانند شهرک پردیسان قم که ساخت و ساز رو به افزایش می باشد نیازمند جمع آوری داده های ژئوتکنیکی می باشد تا بتوان به بررسی دقیق پارامتر های ژئوتکنیکی خاک در پروژه های مختلف پرداخت و در این مقاله به جمع آوری اطلاعات ژئوتکنیکی خاک مانند وزن مخصوص، چسبندگی، زاویه اصطحکاک، مدول یانگ، ضریب پواسون، تیپ و نقشه های دانه بندی در اعماق مختلف پرداخته می شود..
کلیدواژه ها:
ریز پهنه بندی، پارامترهای ژئوتکنیکی، تحلیل آمار، بانک اطلاعات، نقشه زمین شناسی مهندسی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است