اثر دما بر مقاومت پیچ‌های ساختمانی رده‌ی 10.9
کد مقاله : 4372-IRAST
نویسندگان:
مهدی شفیعی *1، عباس رضائیان2، مصطفی اسکندری2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهوار
2استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
آزمایش‌های انجام شده روی فولاد‌های مختلف حاکی از ضعف قابل توجه آن‌ها در شرایط آتش‌ سوزی می‌باشد. با توجه به اینکه اتصالات نقشی حیاتی در انتقال نیروهای بین اعضای سازه‌ای دارد و نیز رفتار یک اتصال پیچی متاثر از ویژگی‌های مکانیکی پیچ‌هاست تعیین این ویژگی‌ها جهت برآوردی مطلوب از مقاومت و رفتار یک اتصال پیچی امری مهم تلقی می‌شود. در این پژوهش ویژگی‌های مکانیکی پیچ‌ پرمقاومت رده‌ی 10.9 در دما‌های مختلف تعیین شده است. نتایج نشان داد که تا دمای 300˚C نه تنها مقاومت افت نکرده بلکه حدود 5% به آن افزوده می‌شود. افت مقاومت در دمای نزدیک به 400 ˚C شروع می‌شود و مقاومت پیچ در دمای 800 ˚C نسبت به دمای محیط 95% کاهش می‌یابد. نمودار تنش-کرنش در دماهای مختلف ارائه شده است که می‌توان جهت تخمین مقاومت یک اتصال پیچی در دماهای مختلف از آن‌ها استفاده کرد. در نهایت مقایسهای بین فولاد ساختمانی و پیچ پرمقاومت ردهی 10.9 انجام شده است که نشان میدهد پیچهای پرمقاومت نسبت به حرارت آسیب پذیر تر از فولاد ساختمانی میباشند.
کلیدواژه ها:
اتصال پیچی، پیچ پرمقاومت، آتش سوزی، سازه‌های فولادی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است