بررسی اثر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزه ای قاب-های مهاربندی همگرا مجهز به فیوز تسلیم شونده
کد مقاله : 4368-IRAST (R1)
نویسندگان:
Gholamreza Ghodrati Amiri *1، علیرضا پناهی2، احسان درویشان3
1Prof. of Civil Engineering, Iran University of Science and technology
2گروه مهندسی سازه وزلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران
3استادیار، گروه عمران، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ایران
چکیده مقاله:
به علت آسیب‌پذیری بیشتر سازه‌های نامنظم نسبت به سازه‌های منظم، برای طراحی و تحلیل این نوع سازه‌ها، توسط آیین‌نامه‌ها ضوابط سخت گیرانه‌ای تعیین شده است. تحقیقات انجام شده به ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های نامنظم در ارتفاع با سیستم های باربر لرزه‌ای مختلف پرداخته ‌است. از جمله سیستم‌های باربر لرزه‌ای رایج سیستم مهاربندی می باشد. از عمده‌ترین مشکلات این سیستم کمانش مهاربند‌ها در فشار می‌باشد. به دلیل عملکرد نامطلوب قاب‌های مهاربندی همگرا در زلزله‌های شدید، تاکنون راهکار‌های مختلفی برای بهبود این سیستم باربر جانبی ارائه شده است که می‌توان به اضافه کردن فیوز فولادی CSY به انتهای مهاربند، برای جذب انرژی وارده بر آن و جلوگیری از کمانش، اشاره کرد. حال برای مشاهده‌ی تأثیر نامنظمی جرمی در ارتفاع بر روی رفتار قاب‌های مهاربندی مجهز به فیوز CSY و بررسی عملکرد لرز‌ه‌ای این قاب‌ها در حالت‌های منظم و نامنظم، از تحلیل دینامیکی افزایشی برای ایجاد منحنی‌های شکنندگی سازه در سطوح عملکرد مختلف استفاده شد و منحنی شکنندگی قاب‌های مجهز به فیوز CSY بررسی گردیده است. برای این منظور تعداد هشت قاب مهاربندی با پیکربندی شورون مجهز به فیوز با تعداد طبقات مختلف مدل شده و پس از انجام تحلیل‌ دینامیکی افزایشی منحنی‌های شکنندگی در سطوح عملکردی مختلف ارائه شده‌است. از بررسی منحنی‌های شکنندگی این نتیجه به دست آمد که محل وقوع نامنظمی جرمی بسته به ارتفاع سازه می‌تواند اثرات مختلفی را در عملکرد لرزه‌ای سازه ایجاد کند
کلیدواژه ها:
نامنظمی جرمی در ارتفاع، سیستم مهاربندی همگرا، فیوز فولادی تسلیم‌شونده، منحنی شکنندگی، تحلیل دینامیکی افزیشی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است