بررسی رفتار غیرخطی ساختمان های فولادی بهسازی شده با دیوار برشی در تحلیل پوش آور بهنگام شونده
کد مقاله : 4367-IRAST
نویسندگان:
علی خدادادی *1، عباس سیوندی پور2، سید حسام مدنی2
1دانشجو
2استاد راهنما، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
چکیده مقاله:
در این پژوهش با استفاده از آنالیز پوش آور بهنگام شونده یک قاب فولادی با استفاده از دیوارهای برشی بتنی به وسیله سه روش متفاوت اجرایی بهسازی می شود. یک حالت دیوار برشی بتنی چسبیده به دو ستون اطراف وجود دارد و حالت دیگر دیوار برشی بتنی با فاصله اندکی از ستون های اطراف قرار دارد و حالت سوم دیواربرشی به صورت المان مرزی در اطراف ستون می باشد. ساختمان های فولادی بصورت 5 ، 10 ، 15 و 20 طبقه انتخاب شده است. این قاب ها در زمان طراحی مطابق با استاندارد 2800 ویرایش سوم در سطح لرزه خیزی زیاد قرار داشته اند در صورتی که با تغییر استاندارد 2800 ویرایش چهارم سطح لرزه خیزی منطقه مورد نظر افزایش یافته است (سطح خطر پذیری بسیار زیاد). ساختمان ها قبل و بعد از بهسازی با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی به هنگام شونده ارزیابی شده اند. نتایج بیانگر این موضوع می باشد که اجرای دیوار با المان مرزی ظرفیت سازه را افزایش می دهد ولی سازه در تغییر مکان کمتری به آستانه شکست می رسد.
کلیدواژه ها:
بهسازی لرزه ای، قاب خمشی فولادی، دیوار برشی بتنی، تحلیل پوش آور بهنگام شونده.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است