اهمیت روش تحلیل دینامیکی غیرخطی در سازه های بلند با سیستم دوگانه
کد مقاله : 4365-IRAST
نویسندگان:
سعید صالحی *
مهندس ناظر/ سازمان نظام مهندسی البرز
چکیده مقاله:
در این مقاله در آغاز نمونه ای از سازه چهل و شش طبقه متشکل از سیستم قاب خمشی و دیوار برشی ، که توسط محققان مرکز تحقیقات Peer طراحی شده است،بهره برده و با استفاده از نرم افزار SAP18 مدل گردیده است و سازه به روش دینامیکی غیر خطی و روش دینامیکی خطی تحلیل و طراحی لرزه ای شده است ، در ابتدا به عنوان عامل کنترل صحت سنجی دوره تناوب سازه که در گزراش آمده است را انتخاب نموده و با آزمون و خطای بسیار ، تلاش شده تا نتایج مدل بدست آمده با نتایج ارئه شده در گزراش محققان مرکز تحقیقات Peer نزدیک شود، در نهایت از مقایسه نتایج حاصل از روش تحلیل دینامیکی غیر خطی و روش تحلیل دینامیکی خطی و با توجه به میزان قابلیت اعتماد روش تحلیل دینامیکی غیر خطی در تخمین شدت خرابی و آسیب پذیری سازه ها نسبت به روش های دیگر تحلیل، نتایج این روش را در بخش کنترل حداکثر تغییرمکان نسبی طبقات ، کنترل حداکثر تغییر مکان طبقه و کنترل حداکثر دوران تیرها با نشریه 360 ( دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود) از لحاظ معیار پذیرش سازه در سطح عملکرد ایمنی جانی بررسی خواهد شد، نتایج بدست آمده نشان خواهد داد روش تحلیل در طراحی لرزه ایی ساختمان های بلند دارای اهمیت میباشد، به همین جهت در تحلیل و طراحی لرزه ایی ساختمان های بلند هرچقدر هزینه دفتری شود و روش تحلیل سازه پیچیده تر باشد از لحاظ اقتصادی توجیه خواهد داشت.
کلیدواژه ها:
تحلیل دینامیکی غیر خطی- جابجایی نسبی طبقات- طراحی بر اساس عملکرد.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است