تحلیل پوش اور قاب فولادی واگرا با فیوز قائم
کد مقاله : 4364-IRAST
نویسندگان:
وحید اوسط *1، احسان درویشان2
1دانشگاه آزاد
2استادیار، گروه عمران، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله به مدلسازی عددی و بررسی رفتار غیرخطی و حالات خرابی قاب های مهاربندی خارج از مرکز با تیر پیوند قائم پرداخته می شود. در چنین سیستم سازه ای انتظار می رود تیر پیوند قائم همانند یک فیوز شکل پذیر و مستهلک کننده انرژی عمل کند و سبب بهبود رفتار غیرخطی سازه شود. هدف از به کار بردن این ابزار، رسیدن به یک سطح عملکرد مطلوب برای سیستم سازه ای می باشد به طوریکه بتوان با استفاده از آن، خرابی احتمالی در سازه را در یک نقطه خاص متمرکز کرد. برای این منظور 3 قاب 4 طبقه مجهز به مهاربند واگرا با شـکل پذیری ویژه توسـط با طول فیوز20 ، 40 و 60 سانتی متر تحت تحلیل پوش آور به صورت دو بعدی مورد بررسی قرار میگیرند. نتایج نشان می دهد با افزایش طول فیوز قائم سازه دارای برش پایه کاهش می یابد و همچنین انرژی جدب شده در سازه کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
قاب مهاربندی شده واگرا، فیوز قائم، تحلیل پوش اور، برش پایه.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است