بررسی اثر باد بر روی سازه‌های پارچه‌ای هایپار
کد مقاله : 4351-IRAST (R1)
نویسندگان:
محمد روشن بین1، سید جلیل حسینی *2
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
2واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
سازه‌های پارچه‌ای که سازه‌های غشایی و یا چادری نیز نامیده می‌شوند زیرمجموعه‌ای از سازه‌های فضایی هستند. استفاده از این سازه‌ها به دلیل سبکی، شفافیت، صرفه‌ی اقتصادی، انعطاف پذیری و خلق فرم‌های زیبا و بدیع، گسترش روزافزونی یافته است. برخلاف عملکرد سازه‌های بتنی و فلزی،‌ نیروهای وارده به سازه‌های پارچه‌ای تنها از طریق کشش به سایر اجزا منتقل میگردند زیرا سازه عملکرد غشایی دارد؛ یعنی امکان تحمل لنگرهای خمشی، پیچشی، نیروهای برشی و فشاری توسط پارچه وجود ندارد. بنابراین شکل سازه باید به گونه‌ایی انتخاب شود تا در سازه تنها نیروهای کششی توسعه یابد و تنش‌ها به صورت یکنواخت ایجاد شوند. باتوجه به سبک وزن بودن سازه‌های پارچه‌ای، این سازه‌ها صرفا برای بار باد و برف تحلیل و طراحی می‌شوند. تحلیل و طراحی سازه‌های پارچه‌ای با توجه به هندسه و رفتار غیرخطی آن‌ها زمان‌بر و پیچیده است. از این رو هدف این مطالعه بررسی و تحلیل این سازه‌ها تحت بارگذاری بار باد برای ارائه یک راهنما برای طراحان این سازه‌ها می‌باشد. در ابتدای این مطالعه به معرفی سازه‌های پارچه‌ای پرداخته شده است. سپس چگونگی طراحی این سازه‌ها شرح داده می‌شود. در ادامه 75‌ مدل سازه هایپار مربعی، جهت بارهای باد و با توجه به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بارگذاری و بررسی شدند. نتایج بدست آمده تاثیر افزایش ابعاد و اختلاف ارتفاع را بر تنش‌های اصلی 1σ و 2σ و تغییر مکان‌های سازه‌های مدل شده تحت تاثیر بار باد مورد بررسی قرار داده است.
کلیدواژه ها:
اثر باد بر سازه پارچه ای‌، سازه هایپار‌، سازه چادری‌، سازه غشایی، بار باد.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است