ارزیابی دیوار برشی فولادی با ردیف های متفاوت سخت کننده های دایروی
کد مقاله : 4350-IRAST (R1)
نویسندگان:
سید مرتضی محرابی1، مجید یعقوبی *2
1دانشجو کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه
2استادیار، گروه مهندسی عمران،
چکیده مقاله:
دیوار برشی فولادی به عنوان سیستمی با شکل پذیری و مقاومت جانبی بالا در ساختمان ها شناخته می شود. از سوی دیگر، با توجه به موضوعات تاسیساتی و محدودیت های معماری، به ویژه در مقاوم سازی ساختمان، نیاز به بازشو در برخی از دیوارهای برشی اجتناب ناپذیر است. وجود بازشو، کاهش سختی و مقاومت دیوار را به همراه دارد. در این مقاله به بررسی اثر سخت کننده های دایروی در حالت وجود بازشوی دایروی در وسط دیواربرشی فولادی پرداخته خواهد شد. برای این کار، سخت کننده ها در یک تا هفت ردیف و به موازات لبه های بازشو قرار داده می شوند. به منظور بررسی اثر ضخامت سخت کننده در شرایط سطح مقطع ثابت، از ورق های به ابعاد 20×40 و 10×80 بهره جویی می گردد. ردیف های سخت کننده به فاصله های یک، دو و سه برابر عرض سخت کننده از هم قرار می گیرند. چینش پیشنهادی سعی در کنترل کمانش زودهنگام ورق و تبدیل کمانش کلی به کمانش های کوچک در فواصل میانی سخت کننده ها دارد. با هدف ارزیابی این موضوع، از مدل سازی با نرم افزار آباکوس استفاده خواهد شد. تطابق خوب پاسخ نمونه ی آزمایشگاهی ویان و برونو با نتایج مدل جزء محدود وابسته، صحت یافته های مقاله را اثبات می نماید.
کلیدواژه ها:
دیوار برشی فولادی با بازشو، سخت‌کننده دایروی، مقاومت نهایی، سختی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است