بهبود رابطه تجربی دوره ی تناوب اصلی سازه با بهره گیری از روابط نظری
کد مقاله : 4348-IRAST
نویسندگان:
احد کلهری *1، علی معصومی2
1دانشجوی دکتری
2استاد تمام و معاون دانشکده مهندسی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده مقاله:
برای طراحی یک سازه در برابر نیروی جانبی ناشی از زلزله، باید از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی بهره گرفت، که مسلزم صرف هزینه زمانی و اجرایی بالایی می باشد. ناگزیر می توان دست کم در مراحل اولیه طراحی سازه از تحلیل طیفی بهره جست، که در این روش نیازمند داشتن طیف منطبق بر ساختگاه مطابق آیین نامه و دوره تناوب اصلی یا فرکانس طبیعی سازه می باشیم. برای تعیین دوره تناوب سازه ای که تاکنون طراحی نشده است، مطابق روش رایج بکار رفته، از روابط تجربی موجود در آیین نامه ها بهره می گیریم. در این مقاله با بهره گیری از روابط نظری به عنوان اساس و پایه ای برای تکمیل روابط تجربی موجود و با بهره گیری از داده های تجربی، رابطه ای برای تعیین دوره تناوب اصلی سازه پیشنهاد می شود. ساختار رابطه یاد شده بر پایه روابط نظری تدوین شده و ضرایب رابطه با بهره گیری از تعدادی داده واقعی برگرفته از مقالات، بدست آمده است.
کلیدواژه ها:
دوره تناوب اصلی سازه، فرکانس طبیعی سازه، رابطه تجربی دوره تناوب سازه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است