ارزیابی احتمالاتی سطوح عملکردی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه در روش-های طراحی مبتنی بر نیرو و تغییرمکان
کد مقاله : 4344-IRAST (R1)
نویسندگان:
زهره جباری سلمی *1، اسماعیل ایزدی زمان آبادی2
1موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
چکیده مقاله:
امروزه استفاده از روش‌های تحلیلی به‌منظور تعیین آسیب‌پذیری و تصمیم‌گیری در مورد استفاده از روش‌های مختلف طراحی مورد توجه محققین قرار گرفته است. استفاده از منحنی‌های شکنندگی روشی مناسب جهت تعیین احتمال افزایش میزان خسارت از مقدار مشخص شده در سطوح مختلف آسیب می‌باشد. تولید منحنی‌های شکست نیازمند تعیین شاخص خرابی به‌عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد سازه‌ها می‌باشد. در این پژوهش شاخص خسارت پارک انگ با توجه به عملکرد مطلوب آن مورداستفاده قرار گرفته است. هدف از این تحقیق اثبات ادعای روش‌های نوین طراحی مبنی بر قادر ساختن طراح برای کنترل خسارت‌ و عملکرد مطلوب این روش‌ها نسبت به روش‌های طراحی نیرویی می‌باشد. در این مطالعه به بررسی احتمال خسارت وارد بر قاب‌های خمشی بتن‌آرمه طراحی شده بر اساس ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800 و روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان پرداخته می‌شود. بدین منظور دو قاب خمشی بتن‌آرمه 5 و 11 طبقه به دو روش یادشده طراحی شده است. سپس احتمال خرابی آن‌ها با استفاده از تحلیل‌های تاریخچه زمانی افزاینده در 5 حالت خسارت مورد مقایسه قرار گرفته است. به‌منظور تولید منحنی‌های شکست، توابع توزیع آماری مختلف برای دو دسته از داده‌ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج عملکرد مطلوب توزیع نرمال و لگ نرمال را تأیید می‌کنند. بررسی منحنی‌های شکنندگی نشان‌دهنده احتمال خسارت کمتر در قاب‌های طراحی شده به روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان می‌باشد. همچنین اختلاف در احتمال خسارت قاب‌های با ارتفاع بلندتر در مورد دو روش طراحی مذکور محسوس‌تر می‌باشد. این موضوع ضعف روش‌های نیرویی در قاب‌های با ارتفاع بلندتر را تأیید می‌کند.
کلیدواژه ها:
منحنی شکنندگی، طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان، طراحی نیرویی، استاندارد DBD12، شاخص خسارت پارک انگ.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است