بررسی رفتار لرزه ای میراگر شکافدار بر اساس توزیع غیر یکنواخت ارتفاع شکاف ها
کد مقاله : 4339-IRAST (R1)
نویسندگان:
محمد جواد مقدم راد *1، عباس حق الهی2
1mohammad javad
2دانشیار
چکیده مقاله:
میراگر شکافدار به منظور رفع نواقص اتصالات گیردار تیر به ستون و اتصالات مهاربندی معرفی شد. این نوع میراگر قادر است تا رسیدن به مرحله گسیختگی، تعداد زیادی از چرخه های بارگذاری را تحمل کند و همچنین سازه های مجهز به این میراگر رفتار هیسترزیس پایداری تحت تغییر مکان های نسبی زیاد طبقات از خود نشان می دهند مطالعات صورت گرفته پیرامون میراگر شکافدار با شکل شکاف مرسوم نشان داد تمرکز تنش تنها در نقاط انتهایی نوارها ایجاد شده و قسمت های میانی در استهلاک انرژی مشارکت ندارند از این رو به منظور رفع این مشکل در این مقاله سعی شد با ایجاد تغییراتی در هندسه شکاف مرسوم موجب بهبود عملکرد مطلوب این میراگر گردد. بررسی نتایج نمونه های پیشنهادی در نرم افزار المان محدود، نشان داد که توزیع ارتفاع نوار ها در میراگر با شکل شکاف مرسوم با شیب 8 درجه به صورتی که بیشترین ارتفاع نوار در گوشه و کمترین ارتفاع نوار در وسط قرار گیرد موجب توزیع بهتر تنش در سطح میراگر و افزایش ظرفیت استهلاک انرژی شده است.
کلیدواژه ها:
میراگر شکافدار، اتصال تیر به ستون، شکاف، توزیع تنش، استهلاک انرژی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است