تحلیل دینامیکی فزاینده قاب‎های خمشی فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی
کد مقاله : 4338-IRAST (R1)
نویسندگان:
رقیه سادات موسوی1، سیدعلی رضویان امرئی *2، مهدی اقبالی3
1کارشناسی ارشد
2استادیار گروه عمران دانشگاه پیام نور
3استادیار
چکیده مقاله:
تحلیل دینامیکی فزاینده روشی پارامتری است که در سال های اخیر به شکل های مختلف برای تخمین عملکرد سازه‎ها تحت بارهای لرزه‎ای کاربرد دارد. در این پژوهش رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی از طریق تحلیل دینامیکی فزاینده مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آلیاژ حافظه ‎دار شکلی به عنوان پوسته‎ بتنی و غلاف فولادی مهاربند کمانش تاب استفاده شده است. برای این منظور رفتار لرزه ای با قاب‌های دارای مهاربندی کمانش ناپذیر تحت 10 رکورد حوزه نزدیک گسل پیشنهادی FEMA P695 مقایسه شده است تا بتوان درک مستقیمی از رفتار این مهاربند و پاسخ دینامیکی آن به زلزله با شدت‎های مختلف داشت. نتایج نشان داد قاب های فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی نسبت به قاب های با مهاربندی کمانش تاب در سطح شدت بالای زلزله ها به حالت فروریزش می‌رسند و سطح عملکرد بالاتری دارند.
کلیدواژه ها:
تحلیل دینامیکی فزاینده، قاب خمشی فولادی، مهاربند کمانش تاب، آلیاژ حافظه دار شکلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است