اثر سناریو‌های مختلف آتش سوزی بر رفتار کلی و محلی قابهای خمشی فولادی
کد مقاله : 4334-IRAST (R2)
نویسندگان:
سید مسعود میریوسفی اول *، کاظم شاکری
دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده مقاله:
بررسی رفتار قاب های فولادی در دماهای بالا بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا تنش تسلیم و مدول الاستیسیته آن با افزایش دما کاهش می یابد و می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. از طرفی آیین نامه سازه های فولادی اکثر کشور ها الزماتی برای طرح سازه ها در برابر آتش سوزی واقعی اراته نمی دهند، در این مقاله به مدلسازی عددی یک سازه قاب خمشی متوسط فولادی 11 طبقه تحت تاثیر سناریوهای مختلف آتش سوزی می پردازیم و برای اطمینان از صحت مدلسازی عددی نتایج آن را با نتایج مطالعات آزمایشگاهی مقایسه می شود. برای مدلسازی سازه و اعمال اثرات آتش سوزی از روش اجزای محدود و نرم افزار آباکوس استفاده می‌شود. سناریو های آتش سوزی طوری اعمال می شوند که هم یک دهانه و هم کل طبقه را پوشش دهند. و در آخر به بررسی نمودار تغییر مکان ستون ها و خیز تیرهای در معرض افزایش حرارت می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که سناریوهای مختلف در صورتی که یک دهانه را در بر گیرد ، رفتار موضعی قاب را تحت تاثیر قرار می دهد و خرابی محلی به بار می آورد اما در صورتی که یک طبقه یا بیشتر را در بر گیرد می تواند، رفتار کلی قاب را متاثر سازد و سبب بروز خرابی کلی در سازه شود.
کلیدواژه ها:
آتش سوزی ، قاب خمشی فولادی ، المان محدود ، رفتار موضعی ، رفتار کلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است